top of page

Økonomi

Størrelsen på skolepengene er i henhold til friskoleloven § 6-2. for å kompensere for reduserte statlig tilskudd som er på 85% av hva offentlige skoler får. Betalingen skjer ved autogiro og forfaller den 15. hver måned.


 

Skolepenger

Skolepenger for utdanningsprogrammene Dans, Drama og Studiespesialisering skoleåret 2024/2025 er kr 2080,- pr. måned.

For utdanningsprogrammene Musikk og Medier og kommunikasjon er beløpet kr 2550,- pr. måned.

Et skoleår består av 10,5 mnd.

  • Første betaling er et administrasjonsgebyr på kr 1000,- som det sendes ut faktura på i løpet av mai.

  • Andre betaling blir 15. september. Denne fakturaen er for 1,5 mnd. med fratrekk for administrasjonsgebyret på kr 1000,-. Denne fakturaen blir på kr 2120,-/kr 2825,-. Videre er det fakturering 15. i hver måned med siste fakturering 15. juni.

Studiespesialisering

Turene som er en del av studiespes koster penger, og varierer fra år til år, og ut fra hvor vi reiser hvert år. Hvor vi reiser og hva vi velger å gjøre som innebærer kostnader utarbeides i samarbeid med elever og foreldre.

For å minske kostnadene hjelper skolen med å arrangere ulike prosjekter som gir inntekter til klassekassa.

Lånekassen

Statens lånekasse for utdanning

Oasen Vgs Vennesla er offentlig godkjent i Norge, det vil si at du som elev kan søke om støtte fra lånekassen. Alle satsene under er for skoleåret 2024/2025.

Utstyrsstipend

Utstyrsstipendet skal bidra til å dekke det du trenger av utstyr til den utdanningen du tar.

Du får 1309 kroner på studiespesialiserende, påbygg, medier og kommunikasjon, musikk, dans og drama.

Inntektsavhengig stipend

Stipendet skal være et bidrag til å dekke levekostnadene for elever fra familier med svak økonomi.

Stipendet skal sikre at elever har mulighet til å ta videregående opplæring, uavhengig av familiens økonomi.

Se satser for inntektsavhengig stipend på lanekassen.no.

Borteboerstipend

Borteboerstipend er en støtteordning til elever som ikke kan bo hjemme mens de er i videregående opplæring. Du kan bare få borteboerstipend hvis

  • det er mer enn 40 km mellom hjem og skole, eller

  • du bruker mer enn tre timer om dagen på å reise til og fra skolen, eller

  • det er særlige forhold i hjemmet som gjør at ikke du kan bo der

Foreslått sats for skoleåret 2024/2025 er 6677 kroner per måned.

Lån til skolepenger

Hvis du skal gå på en privat videregående skole der du må betale skolepenger, kan du få et skolepengelån. Du kan få lånet uavhengig av hvor mye foreldrene dine tjener, men hvis andre betaler hele eller deler av skolepengene for deg, må du gi oss beskjed om det.

Se oppdaterte satser for lån til skolepenger på lånekassen.no.

Søk om stipend og lån på www.lanekassen.no

Skoleskyss

Skyss til videregående skole

Opplæringsloven gir elever i videregående skoler rett til fri skoleskyss når avstand mellom hjem og skole er mer enn 6 km. Elever som må reise med båt har rett til fri skoleskyss uavhengig av avstand. AKT er ansvarlig for skoleskyss i Agder.

Elevene skal selv søke om ordinær skoleskyss til videregående skole via den digitale skoleskyssløsningen FSkyss.

For elever som er bosatt i sentrale deler av Kristiansand og Vennesla er retten til fri skoleskyss opphørt, og elever som ønsker å bruke bussen kan kjøpe ungdomskort.

  • Alle elever må selv søke ordinær skoleskyss med buss i FSkyss. Elevene søker skoleskyss samtidig som de svarer på tilbud om opplæring, evt. ved skolestart dersom de bytter skole ved andre inntak.

  • Skolene utsteder elektroniske skolereisekort til elever som ikke har kort fra før. Elever som har kort, vil få fylt på reiser automatisk når søknad godkjennes. Kortet gir fri skyss med buss 2 ganger pr. dag i hele skoleåret, reisen kan utføres mellom kl. 06.00 og 20.00.

  • Fra en gitt dato hver høst skal alle vise gyldig skolereisekort. AKT fastsetter dato før hvert skoleår.

  • Elever som ikke har gyldig skolereisekort, skal løse ordinær billett. Eleven kan bli avvist på bussen dersom han/hun ikke kan betale for turen.

  • Misbruk av skolereisekortet medfører at kortet blir inndratt. Det kan påløpe ekstratakst på kr. 350,- for å få kortet tilbake.

Spesialskyss

Opplæringsloven gir elever som har varige eller midlertidige sykdom, skade og funksjonsnedsettelse rett til fri skoleskyss uavhengig av avstand mellom hjem og skole.

For elever med funksjonsnedsettelse og for elever med midlertidige sykdom/ skadde elever har rett til fri skoleskyss til nærskolen. Søknadsfristen for spesialskyss er 15.april hvert år.

Lege- eller sakkyndigattest skal vedlegges søknaden. Søknader uten nødvendig dokumentasjon vil ikke bli behandlet. Legeerklæring skal spesifikt omtale elevens behov for tilrettelagt skyss og hvorfor ikke ordinært kollektivtilbud kan benyttes.

Ta kontakt med skolen dersom du ønske å søke om spesialskyss og midlertidig skyss, skolen sender søknad via AKTs digitale skoleskyssportal "FSkyss"

 

bottom of page