top of page

Ordensregler

Anchor 1

§1. FORMÅL

Formålet med reglementet er å bidra til lik behandling, god orden, gode arbeidsvaner og legge til rette for et inkluderende og godt læringsmiljø ved Oasen VGS. Reglementet skal bidra til medansvar, trivsel, respekt og legge til rette for et inkluderende og godt skolemiljø ved Oasen VGS.

§2. VIRKEOMRÅDE

Reglementet gjelder for elever ved Oasen VGS. Reglementet gjelder under all opplæring i regi av skolen, på ekskursjoner og øvrige aktiviteter i skolens regi. Reglementet er laget med hjemmel i Friskoleloven (FSL).

§3. ELEVENES RETTIGHETER

3.1 Elevene har rett på opplæring, hjelp og rettledning i samsvar med Friskoleloven og tilhørende forskrifter.

3.2 Elevene har rett på et godt og inkluderende læringsmiljø og skolemiljø.


3.3 Elevene har rett på å bli kjent med kompetansemålene for opplæringen, vektleggingen av kompetansemålene og retten til å medvirke i opplæringen.

3.4 Elevene har rett på løpende og systematisk underveisvurdering og rett på veiledning for å kunne vurdere eget arbeid.

3.5 Elevene har rett til gratis å benytte skolens områder og utstyr til undervisningsformål i samsvar med den planen som er lagt for timen.

3.6 Elevene har rett til å ha et selvvalgt elevråd på skolen.

3.7 Elevene har rett til og bør ta opp med skolen forhold som ikke fungerer tilfredsstillende. Dette bør gjøres skriftlig til skolens ledelse. Elevene kan også benytte seg av å gå gjennom elevrådsrepresentanter i slike tilfeller.

3.8 Elev/foresatte har klagerett og innsyn i saker på elevens enkeltvedtak.

§4: ELEVENES PLIKTER OG ANSVAR

4.1 Elevene forplikter å rette seg etter bestemmelser i lov, forskrifter og instrukser som til enhver tid gjelder ved skolen.

4.2 Elevene forplikter seg til daglig å holde seg oppdatert via skolens informasjonskanaler.
Herunder It`s learning, ISKOLE, andakt(obligatorisk oppmøte) og informasjon som gis av skolens ansatte.

4.3 Elevene forplikter seg til medansvar for å skape et godt læringsmiljø og gode samarbeidsformer mellom elever samt mellom elever og ansatte.

4.4 Elevene forplikter seg til medansvar for å fremme trivsel og gode relasjoner mellom elever samt mellom elever og ansatte.

4.5 Det er ved Oasen VGS nulltoleranse for psykisk og fysisk trakassering, dvs. krenkende atferd, utfrysing og vold.

4.6 Det er obligatorisk fremmøte til alle undervisningstimer. Elevene plikter å møte presist og delta aktivt i opplæringen. Elevene skal levere og gjøre avtalt arbeid innen de fristene som er satt.

4.7 Elevene forplikter seg til enhver tid å ha det undervisningsmateriell og utstyr som kreves. Dette skal ikke være i strid med de forskrifter som er fastsatt av departementet vedrørende undervisningsutstyr.

4.8 Skolens eiendom og utstyr skal behandles med forsiktighet og omtanke. Hærverk og skader på skolens eiendom og utstyr kan i tillegg til reaksjoner jfr. Skolens ordensreglement §7, også medføre erstatningsansvar for foresatte, jfr. Skadeerstatningsloven §1-1 og §1-2.

4.9 Det er ikke tillatt å bruke datamaskiner som brukes på skolen til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med norsk lov. Skolen har rett til å installere programvarer som skal brukes til undervisningsformål og ved tilsyn i vurderingssituasjoner, på elevenes maskiner som brukes i skolesammenheng.

4.10 Elevene er selv ansvarlige for sine personlige eiendeler.


4.11 Det er ikke tillatt å bruke mobiltelefon og annet personlig elektronisk utstyr i undervisningen.

Elevene kan fritt bruke mobiltelefon i friminutt og fritimer.

4.12 Røyking og bruk av snus eller lignende nikotinholdige stoffer er helt forbudt på skolens område, både ute og inne, jfr. Tobakksskadeloven §5-27.

4.13 Bruk, besittelse eller oppbevaring av rusmidler på skolens område er forbudt. Det er forbudt å være påvirket av rusmidler på skolen, i skoletiden eller ved andre aktiviteter i skolens regi.

4.14 Det er forbudt å ha med våpen eller andre farlige gjenstander på skolen.

 

4.15 Elevene må forholde seg til eget ordensreglement for skoleturer.

§5. FUSK ELLER FORSØK PÅ FUSK:

5.1 Bruk av hjelpemidler som ikke er tillatt på vurderingssituasjoner, anses som fusk eller forsøk på fusk. Hjelpemiddelbruk angis på den enkelte vurderingssituasjon. Fusk eller forsøk på fusk vil føre til annullering av vurderingssituasjonen, og kan medføre at man mister karaktergrunnlag i faget. Fusk eller forsøk på fusk vil også få konsekvenser for elevenes adferds karakter.

5.2 Dersom en elev blir tatt for fusk, vil foresatte bli kontaktet umiddelbart dersom den aktuelle eleven er under 18 år.

5.3 Det er egne regler for fusk og plagiat på eksamen, fastsatt av Utdanningsdirektoratet for det enkelte fag.

§ 6: DELTAGELSE OG FRAVÆR I UNDERVISNINGEN

6.1 Deltakelse

 

6.1.1 Elevene har frammøteplikt til undervisningen.

6.1.2 Om en elev er syk og ikke kan møte til undervisning, skal dette meldes fra om til faglærer eller kontaktlærer. Musikkelever skal tidligst mulig gi direkte beskjed til sin lærer ved sykdom i samspill-, fordypnings- og bruks instrument undervisning. Dersom en elev blir syk eller av annen grunn må forlate undervisningen skal faglærer eller kontaktlærer ha beskjed snarest mulig.

6.1.3 Dersom eleven kommer mer enn 15 minutter for sent til timen, regnes det som timefravær. Inntil 15 minutter føres som forsentkomming.

6.1.4 Elever som kommer for sent til første undervisningstime på grunn av busser som er forsinket, får ikke fravær eller anmerkning.

6.1.5 Ved vanskelige bussforhold kan det søkes rektor om unntak fra anmerkning og fravær.

Dette i tilfeller ved at man kommer for sent til enkelte timer og/eller at man må gå noe tidligere i siste undervisningstime.

6.1.6 Ved manglende deltakelse i timene, eventuelt gjentatt udokumentert fravær ved prøver eller manglende innlevering av hjemmearbeid, kan eleven miste halvårsvurdering eller standpunktkarakterer i de aktuelle fag. Manglende standpunktkarakterer fører til at en mister muligheten til å få godkjent vitnemål.

6.2 Fravær
Fraværsføring
6.2.1 Alt fravær regnes som dokumentert fravær eller udokumentert fravær.

6.2.2 Eleven har selv ansvar for å ha oversikt over fraværet sitt og kontrollere at føringen i skolens fraværssystem er korrekt. Det er elevens ansvar å levere riktig dokumentasjon på fraværet.

6.2.3 Alt fravær fra opplæringen, både dokumentert og udokumentert fravær, skal føres på vitnemålet og kompetansebeviset. Fraværet skal føres i dager og enkelttimer. Enkelttimer kan ikke konverteres til dager.

6.2.4 Eleven kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset, dersom det er lagt frem gyldig dokumentasjon for årsaken til fraværet.

 

10 % fraværsregel
6.2.5 Alt fravær fra opplæringen, uavhengig av grunn, skal i utgangspunktet telle med i fraværsprosenten.

6.2.6 Elever med mer enn 10 % fravær i et fag, vil som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Ved overskridelse av 5 % fravær i faget, sendes det ut varsel via skolens administrative programmer (ISKOLE og/eller ITSlearning).

Dokumentasjon
6.2.7
Eleven må uoppfordret dokumentere fraværet etter bestemte regler se pkt.6.2.9 for å få det unntatt fra 10 % regelen. I tilfeller ved planlagt fravær, skal det alltid søkes til rektor via skolens fraværssystem «Iskole». Dersom det er mulig, skal eleven legge frem dokumentasjon på fraværet fra opplæringen på forhånd.

6.2.8 Elever og foresatte har et felles ansvar for å bekrefte fravær fra opplæringen via skolens fraværssystem «Iskole». Det skal i tillegg leveres dokumentasjon til skolen på alt fravær fra opplæringen. Se punkt 6.2.9 for hva som er gjelder som riktig dokumentasjon. Det er viktig at dokumenteringen skjer så fort det praktisk lar seg gjøre.

6.2.9 Eleven kan få halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter, dersom eleven kan dokumentere at fraværet gjelder:

Dokumentasjonskrav:

Fravær som ikke skal føres:

6.2.10 Hvis eleven er borte fra undervisningen på grunn av en rettighet de har etter opplæringsloven skal det ikke føres fravær i disse tilfellene:

Dokumentasjonskrav:

Eleven kan søke om fratrekk av fravær på vitnemålet og kompetansebeviset
6.2.11
For inntil 10 skoledager i et opplæringsår, kan en elev søke om fratrekk på fravær dersom det skyldes grunner i henhold til punkt 6.2.9 og det foreligger riktig dokumentasjon. Fratrekk av fravær gjelder kun hele dager. Eleven må da selv søke til skolen på eget skjema og fremlegge dokumentasjon innen 20.05 for inneværende skoleår.

6.2.12 Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager. Det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær etter bokstav a) på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fraværet strykes fra og med første fraværsdag.

§7: REAKSJONER VED BRUDD PÅ REGLEMENTET

Ved brudd på skolereglementet kan skolen benytte seg av følgende reaksjoner:

7.1 Muntlig eller skriftlig påtale/anmerkning fra en av de tilsatte ved skolen:

Gjeldende grunner for anmerkning i orden:

 • Kommer for sent til undervisningen

 • Manglende utstyr til timene

 • Ikke levert inn innleveringer/ikke gjort lekser

 • Ikke levert riktig dokumentasjon fravær som skal unntas 10 % regelen

 • Uriktig bruk av skolens eiendom og utstyr

 • Uorden i arbeidssaker

 • Forsøpling på skolens område

 • Brudd på klasseromsreglene

*Eleven vil motta varsel om fare for nedsatt ordenskarakter når eleven har passert 7 anmerkninger. Dersom en elev overstiger 12 anmerkninger i løpet av et semester, vil dette normalt føre til nedsatt karakter i orden. Antallet er veiledende og skolen har anledning til å bruke skjønn når karakterene skal settes.

Gjeldende grunner for anmerkning i adferd:

 • Uriktig bruk av Mac/data i timen

 • Bruk av mobiltelefoner i timen

 • Bruk av tobakksprodukter på skolens område

 • Medbrakt farlige gjenstander

 • Hærverk

 • Dårlig opptreden overfor andre

 • Fusk på og i vurderingssituasjoner (bruk av ikke tillatte hjelpemidler og kommunikasjon, plagiat)

 • Opptak i undervisningen, når det ikke er avtalt

*Eleven vil motta varsel om fare for nedsatt adferds karakter når eleven har passert 5 anmerkninger. Dersom en elev overstiger 10 anmerkninger i løpet av et semester, vil dette normalt føre til nedsatt karakter i adferd. Når karakteren i adferd skal settes, brukes stor grad av skjønn og alvorlighetsgraden i anmerkningene som er satt er avgjørende.

7.2 Inndragning av personlig utstyr (data, mobil etc.)

 

7.3 Påtale fra rektor, assisterende rektor eller inspektør.

7.3.1 Korttids bortvisning kan foretas av lærer med inntil 2 klokketimer (maks). Rektor skal varsles om dette snarest mulig etter at bortvisning har funnet sted.

7.4 Nedsatt termin- og/eller standpunktkarakter i orden og atferd.


7.5 Begrenset adgang til spesielle aktiviteter ved gjentatte eller alvorlige brudd på ordensreglene for slike

aktiviteter.

7.6 Ved skade eller tilgrising på skolens eiendom vil det kunne kreves at eleven istandsetter, vasker eller betaler erstatning, jfr. Skadeerstatningsloven §1-1 og §1-2.

7.7 Ved alvorlige eller gjentatte brudd på reglementet kan bortvisning fra skolen gjennomføres, jfr. FSL §3-9 og §3-10.

7.8 Politianmeldelse.


§8: SAKSBEHANDLING VED REAKSJONER VED BRUDD PÅ REGLEMENTET

8.1 Før det blir tatt avgjørelse om reaksjoner for brudd på reglementet skal eleven ha mulighet til å
forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, jfr. FSL §3-9. Reaksjoner og begrunnelse for dette skal nedtegnes.

8.2 Før særskilt tiltak, dvs. enkeltvedtak tas i bruk, skal skolen vurdere om det er mulig å bruke hjelpetiltak eller mildere reaksjoner jfr. Forvaltningsloven §2. Forvaltningslovens regler for enkeltvedtak følges når særskilt tiltak iverksettes. Ved forhold som kan føre til bortvisning utover resten av skoledagen skal elever og foresatte til umyndige elever varsles om dette på forhånd, jfr. Forvaltningsloven kapittel IV §16, og om retten til å se sakens dokumenter, jfr. Forvaltningsloven kapittel IV §18 jfr. §19. Vedtaket skal være begrunnet, i tillegg skal det opplyses om klageadgang, klagefrist, den nærmere fremgangsmåte ved klage jfr. Forvaltningsloven kap.VI §28-36.

Sist revidert og vedtatt i styremøte ved Kristen VGS Vennesla 21.01.20

Oppdatert med nytt skolenavn (Oasen VGS) 18.04.2024.

Fraværsregler

Anker 2

Fraværsreglene

 • Elevene har frammøteplikt til undervisningen. Om en elev er syk og ikke kan møte til undervisning, skal dette meldes fra om til kontaktlærer.

 • Elever og foresatte har et felles ansvar for å bekrefte og dokumentere alt fravær fra skolen.
  Alt fravær skal bekreftes og dokumenteres.

 • Elever med mer enn 10 % fravær i et fag, vil som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Ved overskridelse av 5 % fravær i faget, sendes det ut skriftlig varsel via skolens nettbaserte fraværssystem.

 • Ved manglende deltakelse i timene, eventuelt gjentatt fravær ved prøver, eller manglende innlevering av hjemmearbeid, kan eleven miste halvårsvurdering eller standpunktkarakterer i de aktuelle fag.

 • Elever som har høyt udokumentert fravær kan medføre nedsatt ordens- og adferdskarakter.

 • I samsvar med §3-46 i Forskrift til FSL kan rektor i spesielle situasjoner gi fri fra opplæringen uten at det føres på vitnemålet. Eleven må søke om fri 14 dager på forhånd via skolens nettbaserte fraværssystem og levere dokumentasjon som vedlegg til søknaden. Fri fra undervisningen gis ikke dersom det kan medføre fare for manglende vurderingsgrunnlag i fag, eller til hinder for opplæringsvirksomheten, for eksempel for gjennomføring av samarbeidsprosjekter.

 • Om en elev velger å ta fri fra opplæringen på tross av et eventuelt avslag på søknad eller bryter reglene om antall dager som er innvilget vil dette medføre anmerkning i adferd.


Rutiner ved uforutsett fravær pga sykdom og liknende
1) Ring/send sms til kontaktlærer og gi beskjed om at du blir borte fra skolen.


2) Når det kreves legeerklæring skal det leveres gyldig dokumentasjon på fraværet i resepsjonen på Oasen VGS.
MERK-Det kreves legeerklæring hvert skoleår for:  Kronisk sykdom, fravær på tentamen og eksamen og ved fravær over 3 dager sammenhengende.

Rutiner ved planlagt fravær (tur, planlagte legetimer, sykehusbesøk, kjøretimer etc.)
1) Søk via iSkole i god tid.
2) Fraværet er kun innvilget når rektor har godkjent søknaden via iSkole.

Oversikt over fraværsgrense i ulike fag: Dokument
Les mer om Udir sitt regelverk for fravær i videregående skole
via: Udir.no

Skjema ved fravær
Søknad om gyldig fravær på grunn av kollektiv trafikk: Skjema
Meldingslapp om fravær fra undervisningstimen: Gjøres via iSkole
Søknad om fratrekk av fravær: Gjøres via iSkole

bottom of page